นโยบายการคืนเงิน

บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้า หรือบริการ ให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

การคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
กรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามกำหนด หรือสินค้าที่ส่งแล้วไม่สามารถใช้งานได้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินได้เต็มจำนวน โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่สั่งสินค้า

สำหรับการบริการ มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับ
การชำระเงินด้วยเงินสด โอนเงินหรือบัตรเครดิต จะสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน เมื่อมีการแจ้งขอคืนเงินภายในวันที่ได้ชำระสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
เมื่อเวลาผ่านไปภายใน 7 วัน จะสามารถ คืนเงินหลังจากชำระเงินแล้วได้เท่ากับ 90% ของยอดชำระซื้อสินค้าหรือบริการที่ชำระมาแล้ว

สำหรับคอร์สเรียน Property Dealer หรือคอร์สเรียน นายหน้าอสังหา ฉบับจับมือทำ workshop จะไม่สามารถคืนเงินได้ แต่จะสามารถเปลี่ยนรอบเรียนได้ 1 ครั้ง

โดยบริษัทฯ จะคืนให้กับท่านภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้แจ้งขอคืนเงิน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า